Tag: Tekniku Apoio ba Prosesu Rekrutamentu Selesaun no nomeasaun. pdf

  • CPI/171/2022

    Resultado Final Husi CFP

  • CPI/171/2022

    AVISU VAGAS PERMANENTE! Konkursu Públiku Rekrutamentu Selesaun, Nomeasaun no Promosaun Pessoal Iha Administrasaun Públika iha Area Tekniku Apoio ba Prosesu Rekrutamentu Selesaun no nomeasaun.