Tag: Servisu lokal Desenvolvimentu Komunitaria

 • AAP/48/2024

  Avizu Konkursu Publiku Husi Ministerio Administrasaun Estatal (Autoridade Municipal Manatutu)

 • AAP/45/2024

  Avizu Konkursu Publiku Husi Ministerio Administrasaun Estatal (Autoridade Municipal Manatutu)

 • AAP/41/2024

  Avizu Konkursu Publiku Husi Ministerio Administrasaun Estatal (Autoridade Municipal Manatutu)

 • AAP/37/2024

  Avizu Konkursu Publiku Husi Ministerio Administrasaun Estatal (Autoridade Municipal Manatutu)

 • AAP/12/2024

  Avizu Konkursu Publiku Husi Ministeriu Estatal (Munisipiu Administrasaun Munisipal Manatutu)